องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
https://www.kham-pom.go.th
ร้อยตำรวจตรีชวรินทร์ อบสุกลิ่น
ร้อยตำรวจตรีชวรินทร์ อบสุกลิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
064-3144618
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
13012   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กันยายน 2566
ภาพกิจกรรม อบต.ขามป้อม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีง...
  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีง...
 • ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
  ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
 • การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์...
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์...
 • Big cleaning day งานประเพณีสักการะหลว...
  Big cleaning day งานประเพณีสักการะหลว...
 • วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗
  วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗
 • ออกเยี่ยมเยือน และ มอบสิ่งของให้ผู้ป่...
  ออกเยี่ยมเยือน และ มอบสิ่งของให้ผู้ป่...
 • โครงการการส่งเสริมการผลิตตามแนวคิดข้า...
  โครงการการส่งเสริมการผลิตตามแนวคิดข้า...
 • กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี...
  งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เปิดให้บ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เปิดให้บ...
 • กิจกรรมจิตอาสาพระาชทาน ซ่อมแซมฝายชะลอ...
  กิจกรรมจิตอาสาพระาชทาน ซ่อมแซมฝายชะลอ...
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ เรียนรู้นอกส...
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ เรียนรู้นอกส...
 • แจ้งเปลี่ยนหมายเลขสำนักงานองค์การบริห...
  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขสำนักงานองค์การบริห...
 • ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ...
  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ...
 • โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ...
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ...
 • ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ณ สวนพฤษศาสตร์
  ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ณ สวนพฤษศาสตร์
 • NO GIET POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่
  NO GIET POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เ...
  เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เ...
นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน
นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
094-5262223
นายปราม ชัยดา
นายปราม ชัยดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
086-2202386
ประชาสัมพันธ์

ขามป้อมเกมส์ครั้งที่ 2
ขามป้อมเกมส์ครั้งที่ 2
งานประเพณีสักการะหลวงปู่ญาณ สืบสานบุญ...
งานประเพณีสักการะหลวงปู่ญาณ สืบสานบุญ...
งานประเพณีสักการะหลวงปู่ญาณ สืบสานบุญ...
งานประเพณีสักการะหลวงปู่ญาณ สืบสานบุญ...
No Gift Policy 67 Eng
No Gift Policy 67 Eng
No Gift Policy 67 Thai
No Gift Policy 67 Thai
INTEGRITY AND TRANSPARENO ASSESSMENT ...
INTEGRITY AND TRANSPARENO ASSESSMENT ...
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

หมู่ 1 ถนน พุทธดำเนิน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
043-002389 043-002389 saraban@kham-pom.go.th

Q&A
064-3144618
094-5262223
043-002389
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
โทร.043-002389

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ หน่วยงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2567
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังขยะแยกประเภทขยะมูลฝอย ประเภทแบบฝาเรียบพร้อมชุดวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โยธาไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ออมสิน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)